Kostenoverzicht

Onze offertes zijn geldig tot 2 weken na dagtekening. Graag vernemen wij vóór het verstrijken van deze datum of u gebruik wilt maken van het voorstel, anders komt uw optie te vervallen.

 

Inflatiestijgingen

Bij een inflatie hoger dan de verwachte afgegeven CBS-inflatie, houdt YveY zich het recht voor om prijsaanpassingen door te voeren op de door YveY opgenomen onderdelen in de begroting. Dit geldt ook voor (onverhoopte) prijsstijgingen bij externe leveranciers die direct van invloed zijn op uw bijeenkomst.

Reserverings- en betalingsvoorwaarden

Bij ondertekening van de overeenkomst ontvangt YveY de juiste factuurgegevens. Hieronder valt ook een eventueel ordernummer, referentienummer, verplichtingnummer of kostenplaats. Indien na het versturen van de factuur de factuurgegevens moeten worden aangepast, zijn wij genoodzaakt € 25,- administratiekosten door te berekenen.

Na de bijeenkomst wordt de factuur met het resterende bedrag, de te verrekenen BTW en eventuele meerkosten toegezonden, hiervoor geldt een betalingstermijn van 7 dagen.

Kredietbeperking en incassokosten

YveY is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke door opdrachtgever niet is verschuldigd bij betaling va de factuur binnen 8 dagen na de factuurdatum.

Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, kan het evenement geen doorgang vinden en is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zij is dan naast de hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de hoofdsom met een minimum van € 350,-.  Indien YveY aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.

Annuleringsvoorwaarden

In het geval van annulering van het gehele of een deel van het evenement, worden de kosten als volgt doorberekend:

Indien externe leveranciers andere voorwaarden hanteren omtrent annulering, houdt YveY zich het recht voor om deze extra kosten door te factureren aan de opdrachtgever.

Wijzigingen gastenaantal

Bijzondere situaties m.b.t. de volksgezondheid

Wanneer gasten zich niet houden aan de geldende RIVM-regels van de locatie en/of overheid, kan de toegang tot de locatie worden ontzegd. Deze offerte is samengesteld op basis van de huidige richtlijnen van het RIVM. Wanneer zich bijzondere situaties voordoen (zoals een pandemie), mag YveY passende wijzigingen doorvoeren, dit doen we altijd in overleg met u als opdrachtgever. Mocht de locatie die u heeft gereserveerd niet operationeel zijn met de gestelde maatregelen, probeert YveY een alternatief binnen de locatie te verzorgen zonder bijkomende zaalhuur. Wanneer YveY hier niet aan kan voldoen, kan de bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd. Wanneer u er zelf voor kiest om vanwege dergelijke omstandigheden de bijeenkomst te annuleren, terwijl dit conform de op dat moment geldende richtlijnen wél mogelijk was, dan gelden onze algemene annuleringsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Overmacht

In aanvulling op artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van YveY in de nakoming van enige verplichting jegens Opdrachtgever niet aan YveY kan worden toegerekend in geval van een van de wil van YveY onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen

jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van YveY kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, defect gaan van rijwielen waarmee producten of andere zaken vervoerd moeten worden, arbeidsongeschiktheid van personeel of personeelsstakingen.

Indien zich een situatie zoals hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan YveY niet aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang YveY niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. YveY is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als YveY als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Klachten

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij YveY ter zake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij uitvoering van hetgeen

overeengekomen is, geldt een termijn van 48 uur. De opdrachtgever dient YveY in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling

overleg op te lossen. Indien een klacht niet binnen de vermelde termijn aan YveY is gemeld, wordt de dienst geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en conform de overeenkomst te zijn uitgevoerd. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Voetbalwedstrijden

Extra vermelding m.b.t. diensten georganiseerd in of rondom één van onze stadions:

Indien door een BVO (Betaald Voetbal Organisatie), KNVB, UEFA of FIFA reeds ingeplande wedstrijden worden verplaatst, zijn wij krachtens een overeenkomst met Stichting Betaald Voetbal en de BVO verplicht aan deze wedstrijden voorrang te verlenen boven enig ander contract. Bij zwaarwegende belangen vanuit Stichting Betaald Voetbal en de BVO behoudt YveY zich het recht voor eventuele bestaande contracten eenzijdig te annuleren. Indien er op de, door uw definitief gereserveerde, datum onverwachts een wedstrijd wordt ingepland, kijken wij altijd naar een passende oplossing

Fotografieclausule

Algemeen